You are here: Home > Spotkania z przyrodą

Spotkania z przyrodą

Puszcza Borecka
Puszcza Borecka jest zwartym kompleksem leśnym o powierzchni około 20 tys. ha. Gatunkiem charakterystycznym jest tu świerk, zmieszany z dębem, brzozą, olszą, lipą, grabem, klonem, wiązem, jesionem oraz sztucznie wprowadzonym bukiem i modrzewiem. Większość drzewostanów w Puszczy ma charakter naturalny, część z nich osiągnęła wiek powyżej 150 lat. Puszcza posiada duże walory krajobrazowe, a rzeźba terenu jest mocno zróżnicowana. Obniżenia zajęte są przez olsy, łęgi lub przez otwarte mokradła.
 

Cisowy Jar
Rezerwat przyrody Cisowy Jar znajduje się w gminie Kowale Oleckie. Został utworzony w 1959 roku w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu lasu liściastego naturalnego pochodzenia ze stanowiskiem cisa pospolitego na północno-wschodnim krańcu jego zasięgu. Powierzchnia rezerwatu wynosi niespełna 11 ha. Stwierdza się tu występowanie największego skupiska cisa na Mazurach. W roku 2003 było tu 36 roślin tego gatunku. Większość to egzemplarze bardzo małe.
 

Rezerwat Lipowy Jar
Niewielki rezerwat florystyczny o powierzchni 48,5 ha. Został utworzony w celu zachowania dorodnego, wielogatunkowego lasu liściastego, porastającego wzgórza o stromych zboczach, unoszących się nad głęboką doliną. Dnem doliny płynie strumień zasilany wieloma źródliskami. Na strumieniu spoczywają głazy narzutowe o średnicy dochodzącej do 1 m, często porośnięte przez mchy i wątrobowce. W obrębie rezerwatu na niewielkim obszarze występują różne typy zbiorowisk roślinnych.
 

Rezerwat Mazury
Obejmuje wielogatunkowe lasy na powierzchni około 293 ha i 80 ha wschodnią część jeziora Pilwąg. Położony jest w Leśnictwie Mazury w gminie Kowale Oleckie. Celem ochrony rezerwatowej w tej części Puszczy Boreckiej jest zachowanie walorów krajobrazowych obszaru wodno-leśnego i naturalnych zbiorowisk leśnych. W obrębie rezerwatu, występują grądy odmiany mazurskiej z dorodnym drzewostanem, który tworzą lipa drobnolistna, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, wiąz górski, grab zwyczajny i świerk pospolity.
 

Rezerwat Wyspa Lipowa
Rezerwat leśny Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwałk Wielki został utworzony w 1975 roku. Obszar rezerwatu wynosi niespełna 3 ha. Położony we wschodniej części Puszczy Boreckiej, jest perłą przyrodniczą dostępną tylko dla naukowców. Utworzono go w celu ochrony naturalnego lasu liściastego o składzie typowym dla Puszczy. Ze względu na to, że w okresie poprzedzającym utworzenie rezerwatu gospodarka leśna na wyspie praktycznie nie była prowadzona, drzewostan ma charakter naturalny, bez śladów zniekształceń.
 

Żubry w Puszczy Boreckiej
W Puszczy Boreckiej żyje druga pod względem liczebności wolnościowa populacja żubra w Polsce. W naszym kraju swobodnie żyjące żubry można obecnie spotkać również w Puszczy Białowieskiej, w Bieszczadach, Lasach Pilskich i Puszczy Knyszyńskiej. Gatunek ten dotrwał do naszych czasów dzięki wielowiekowej ochronie oraz intensywnym pracom hodowlanym podjętym w Polsce w latach dwudziestych poprzedniego stulecia.
 

Ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Olecko
Ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Olecko została utworzona w celu ukazania zwiedzającym lasu gospodarczego wraz z zachodzącymi w nim przemianami wynikającymi ze zmienności pór roku i działań gospodarczych. Zwiedzający ścieżkę mogą obserwować cykl, któremu podlegają drzewa od etapu wysiania nasion do momentu, gdy w pełni dojrzałe mogą być wycięte i przeznaczone do przerobu na niezbędne wszystkim wyroby drzewne. Jako, że drzewa nie są jedynymi komponentami ekosystemów leśnych...

nach oben